Omsorg, utveckling och lärande

”Hjälp mig att göra det själv” (Maria Montessori).

Vi vill ge barnet många sensoriska, motoriska och praktiska upplevelser. Miljön på förskolan är väl förberedd för att passa barnets behov och att stimulera barnet till självständighet. Detta främjar barnets självkänsla och självförtroende. På alla avdelningar har vi låga bord och stolar samt låga hyllor och krokar. Materialen är anpassade efter barnets storlek för att barnet själv skall kunna använda sig ut av dem.

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visat intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18).

Vårt arbete är uppbyggt kring fem olika ämnesområden:

praktiskt

Praktiska vardagsövningar

Dessa övningar hjälper barnet att utveckla en förståelse för omgivningen och att lära sig uppskatta sin kultur. Barnet utvecklar ansvarskänsla och en anda av hjälpsamhet, samt grundlägger ordningssinne och utvecklar koncentrationsförmåga.

Materialet hjälper också barnet att förbättra motoriken och uppnå ett fulländat rörelsemönster. Barnet vill göra det de vuxna gör, skillnaden är att barnet t.ex. sopar för att det är roligt och de vuxna sopar för att få rent. För barnet är det processen inte resultatet som är det viktiga.

De praktiska vardagsövningarna är de absolut viktigaste och mest grundläggande övningarna på montessoriförskolan. Här ingår även grace och artighetsövningar dessa är viktiga eftersom barn i förskoleåldern har en sensitiv period för socialt beteende.

Exempel på praktiska vardagsövningar är att sopa, putsa, diska, vipa, hälla med kannor och knyta skorna.

Sensoriskt material

Utvecklar, förfinar och hjälper barnets syn, hörsel, smak, känsel, lukt och muskulära sinnen.

Med vår sinnesförmåga uppfattar vi och ordnar alla intryck. Denna förmåga övas upp med hjälp av detta material, och omedveten kunskap blir medveten. Barnet får begrepp som storlek och längd och geometriska begrepp. Här ingår även graderingsövningar som ex ordna olika färgnyanser eller graderingsövningar.

Exempel på sensoriska övningar är rosa tornet, cylinderblocken, sorteringsövningar och ljuddosorna.

IMG_2002

IMG_2033       IMG_2281 - sensoriskt

IMG_1982       IMG_1985

Språk

Det språkliga materialet förbereder barnet för läsning, skrivning och stavning. Samt visar att det skrivna ordet har en mening.

När vi samtalar med barnen benämner vi allt med dess korrekta namn och uppmuntrar barnen att säga efter, ge ord för saker och händelser i deras närhet, lyssna på barnen och resonerar med dem.

Exempel på språkövningar är ritramar, ljudlekar, rim/ramsor, högläsning, sandpappersbokstäver och rörliga alfabetet.

Genom montessorimaterial använder barnet sin känsel, syn och hörsel och befäster sina kunskaper lättare. Ju fler sinnen som används, desto lättare minns barnet.

Matematik

Vårt mål är att barnet ska lära matematiska begrepp på ett roligt och lärorikt sätt. Materialet skall göra barnet medvetet om att siffrorna i vår omvärld har betydelse och hjälpa barnet att förstå sambandet mellan siffror och mängd.

På förskolan får barnen kontakt med matematik på ett indirekt sätt i de praktiska vardagsövningarna och i de sensoriska materialen. De har upplevt ex längder, volymer och vikter för att senare gå till alltmer abstrakta begrepp.

Exempel på matematikmateriel är räknestavarna, sandpapperssiffrorna och pärltrappan.

 IMG_2265 - matte

 IMG_1971

IMG_2054       IMG_1956

Kultur

Inom kulturområdet vävs ämnen som historia, geografi, naturkunskap, biologi, musik och konst samman.

Barnen får fritt välja allt efter intresse och mognad.

Varje dag sjunger vi tillsammans med barnen, ibland använder vi våra instrument. I rörelselekar får barnen ge utryck för känslor och upplevelser. Rytm och musik är ett lustfyllt sätt att få en förbättrad kroppsuppfattning och språk.

Varje vår skaffar vi fjärilslarver och barnen får uppleva fjärilens utveckling från larv till färdig puppa.

På naturbordet uppmärksammas årstidernas växlingar, vi odlar och undersöker växter och djur och studerar deras livscykler.

Vi uppmärksammmar våra kulturella traditioner, vi besöker bibliotek, vi går regelbundet till närliggande skog. Vi erbjuds även teater 1 gång per år genom Kulturnyckeln.

Materialet hjälper barnet att få en förståelse av den värld vi lever i. Kunskap om barnets egna kulturarv samt delaktighet i andras kulturer bidrar till att barnet utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors liv.

Exempel på kulturmateriel är kartor, solsystemet, tidslinjen, djur- och växtdelar och instrument.