Barns delaktighet och inflytande

IMG_2118

Miljön på förskolan är anpassad efter barnets intresse, mognad och behov. Förskolan Solen har utarbetat en likabehandlingsplan.

Varje enskild individ har rätt till sina känslor och upplevelser och skall bli tagen på allvar. Exempel ett nej skall alltid respekteras.

Varje barn skall veta att han/hon har rätt att påverka och att deras åsikt är viktig, samt utveckla förmågan att kunna uttrycka sina känslor och åsikter. Barnet skall lära sig att förstå att deras egna åsikter inte får trycka ned någon annans.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18).