GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation. Denna information delges till alla personer som har kontakt med Montessoriförskolan Solen enligt dataskyddslagen gällande fr.o.m. 25 maj 2018.

 

Inledning 

Vi värnar om din integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Nedan följer vår policy avseende integritet (integritetspolicy) som fastställer hur Montessoriförskolan Solen använder, bearbetar, skyddar och arkiverar/gallrar dina personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

Syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Montessoriförskolan Solen hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.

Du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 • Barnens och vårdnadshavarnas personuppgifter är deras egna – vi lånar dem bara.
 • Vi ska enbart använda de personuppgifter som vi verkligen behöver för det aktuella syftet.
 • Vi ska i så liten utsträckning som möjligt hantera (samla in, lagra och sprida) känsliga personuppgifter.
 • Vi ska i möjligaste mån eftersträva att vår hantering av personuppgifter vilar på annan rättslig grund än samtycke.

 

Ändamål 

Ändamålen för att behandla era personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att hantera administration och skicka ut information. Personnummer registreras för att kunna säkerställa vårdnadshavare och barns identitet. Era personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Montessoriförskolan Solens IT-system. Era personuppgifter kan också komma att lämnas ut till kommuner och stat för nödvändig behandling.

 

Behandling av personuppgifter 

Vi behandlar era personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot er. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Tillåten behandling – lagligt stöd (dataskydsförordningen art.6) för förskola/skola 

 1. Allmänt intresse (avtal, information, ped. dokumentation, föräldraavgifter m.m.)
 2. Rättslig förpliktelse (lagar, kollektiv avtal, skollagen, Läroplanen Lpfö98/16 m.m.)
 3. Myndighetsutövning (socialtjänsten, barn med särskilda behov m.m.)
 4. Intresseavvägning (gäller ej känsliga uppfgifter) barn med särskilda behov.
 5. Samtycke

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 

 • Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom förskolan som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter – personuppgiftsansvarig 

Montessoriförskolan Solen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Kontaktuppgifter:

Montessoriförskolan Solen
Montessoriförskolan Nelos AB
Kanalgatan 94B
29141 Kristianstad
Tel: 044-80195

 

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

 • Uppgifter som ni tillhandahåller oss direkt:
 • Vid ansökan om plats (kö anmälan)
 • Vid avtal om barnets plats
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som ni lämnar till våra anställda/förskolans personal
 • Uppgifter som vi får när ni anmäler er till alla våra utskick (e-postadress)
 • Uppgifter som vi får när ni svarar på enkäter och undersökningar

 

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig? 

Insamlade personuppgifter som inte längre behövs ska gallras, medan vissa insamlade personuppgifter måste arkiveras under kortare eller längre tid innan de kan raderas.

 

Hantering av personuppgifter 

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Montessoriförskolan Solen avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt öppet och rättvist sätt i enlighet med lagstiftningen. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Inkomstuppgift
 • Kontoinformation
 • Fotografier/bilder/film
 • Pedagogiska dokumentationer/beskrivningar av barnets utveckling
 • Orosanmälan till socialtjänsten
 • Vistelsetid
 • Diskriminering/kränkande behandling
 • Tillbudsrapporter/incident.
 • Specialkost
 • Klagomålsärenden
 • Specialpedagogiska behov

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Denna policy är skriven av

Montessoriförskolan Solen
Montessoriförskolan Nelos AB