Normer och värden

Fem mål med montessoripedagogiken:

1.  Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.

2.  Varje barn ska ha hjälp med att hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem.

3.  Vi värdesätter aldrig en sorts begåvning framför en annan.

4.  Barn ska slippa inbördes konkurrens och prestationsjakt. Istället får de uppleva glädjen i att använda sina resurser på bästa sätt.

5.  En sund känsla för eget värde och självtillit ska grundläggas redan i tidiga år.

Vårt mål är att arbeta i enlighet med Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan Lpfö 18. Vi vill ge varje barn trygghet, omsorg och stimulans eftersom detta är nödvändiga förutsättningar för inlärning och utveckling. Målet är att hjälpa varje barn att hjälpa sig själv och utvecklas till harmoniska och självständiga individer. Verksamheten ska präglas av glädje!

All personal på Solen är närvarande, demokratiska och solidariska. Alla som vistas på förskolan skall varje dag bli sedda och bekräftade. Vi tar i hand på morgonen som en bekräftelse på att vi ser barnet och även när barnet går hem, för att få ett tydligt och bra avslut på dagens vistelse här.

Barnets kännedom och förståelse för andras kulturer, människors olikheter och lika värde skall stärkas. Vi använder vårt kulturmaterial, pratar om människor i andra länder, visar bilder och läser.

Vi ser varje individ och dess behov, och arbetar aktivt med att motverka könsroller.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Lpfö 18)

Alla vuxna (föräldrar, personal) ska vara goda förebilder i alla situationer. Förskolan har utarbetat en likabehandlingsplan som vi följer.